Zaistenie

Zaistenie bezpečného a vhodného pracovného prostredia

Bezpečnosť a blaho našich tímov predstavuje jednu z našich hlavných priorít. Zaväzujeme sa zaistiť pracovné prostredie, ktoré podporuje úctu k sociálnej diverzite na báze bezpečnosti a osobného výkonu každého zamestnanca.

Bezpečnosť

Bezpečnosť je základom zdravého životného prostredia. Z toho dôvodu vyvíjame nástroje, ktoré sú zamerané na zaangažovanie našich tímov a ktoré im pomôžu hlbšie sa zoznámiť s rôznymi produktmi a strojmi fungujúcimi v našich pobočkách. Tieto iniciatívy prispeli k výraznému zníženiu rizík súvisiacich s našou profesijnou činnosťou.

Teraz je každá prevádzka vybavená „bezpečnostným listom“ obsahujúcim základné bezpečnostné pravidlá.

Okrem toho bol zavedený monitorovací systém s cieľom zaistiť, aby mal každý zamestnanec podobné pracovné podmienky, bez ohľadu na krajinu pôsobenia.

K účinnej realizácii bezpečnostných pravidiel a k hladkému fungovaniu rôznych procesov zároveň prispieva vzdelávanie nášho personálu.

Vzdelávanie

Odborné vzdelávanie umožňuje našim zamestnancom zlepšovať svoje schopnosti a objavovať nové príležitosti práce v skupine, a tým rozvíjať svoje plány profesijného rozvoja. Preto každý, kto sa stane zamestnancom 5àSec, dodržuje vzdelávací program, aby získal požadované schopnosti a mohol si utvárať a budovať uspokojujúcu profesijnú dráhu.

Vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, sme zároveň spustili vzdelávací program pod názvom Awareness Program (Program povedomia) zameraný na zvýšenie povedomia našich tímov ohľadom aktuálnych ekologických záujmov a ohľadom ich možností, aké prijímať opatrenia a ako pozitívne prispievať k ich podpore v každodennej prevádzke.