Podpora inovácií

5àsec v poslednej dobe posilnila tím výskumu a vývoja s cieľom podporiť inovácie a zlepšovanie v skupine. Povzbudenie inovácií, ich testovanie a zlepšovanie v rámci prístupu zameraného na udržateľný rozvoj nám umožňuje prinášať účinné riešenia na dosiahnutie rastu za súčasného rešpektovania životného prostredia.

Inovácia

5àsec od svojho založenia rozvíja činnosť svojich pobočiek vďaka riešeniam a inováciám, ktoré sú výsledkom dlhoročných skúseností. I dnes, kedy sme jednotkou na trhu, naďalej pokračujeme vo výskume s cieľom zaistiť optimálne riešenia, ktoré budú spĺňať potreby našich zákazníkov a súčasne umožnia zachovanie a ochranu nášho prostredia. Naše oddelenie výskumu a vývoja bolo posilnené, aby mohlo poskytovať viac inovácií a ponúkať nové a udržateľné riešenia.

Vývoj

Realizácia schémy „We Share“ odráža našu ochotu uplatňovať účinnú a dôslednú stratégiu udržateľného rastu v našej celosvetovej sieti. Prevažná väčšina krajín, kde pôsobíme, sa podpisom Charty udržateľného rozvoja zaviazala realizovať opatrenia zamerané na dlhodobé znižovanie nášho dopadu na životné prostredie. Všetky tieto iniciatívy sú merané pomocou univerzálneho súboru ukazovateľov, ktorý nám umožňuje hodnotiť naše pokroky.