Právne upozornenie

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady sa vzťahujú na praktické dodržiavanie práva na súkromie z hľadiska ochrany osobných údajov v súvislosti s týmito webovými stránkami prevádzkovanými spoločnosťou IDEAL ČESKÁ, s. r. o., IČO: 262 11 459, so sídlom Praha 5, Nádražní 86, PSČ 150 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 80080, na Slovensku konajúca prostredníctvom organizačnej zložky IDEAL ČESKÁ, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava, IČO: 46 318 771 (ďalej len „Spoločnosť“). Nepreberáme však zodpovednosť za obsah a praktické uplatňovanie ochrany súkromia na iných webových stránkach, na ktoré na našich stránkach odkazujeme. Odkazy na iné stránky nie sú skryté.

Všeobecné pravidlá

Spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje o vás, ak ste na to nedali preukázateľný súhlas.
Spoločnosť nezhromažďuje žiadne ďalšie údaje, ktoré by mohli identifikovať návštevníkov týchto webových stránok. To sa však netýka informácií, ktoré návštevník stránok poskytuje dobrovoľne, napr. prostredníctvom webového formulára „Formulár žiadosti“, kde je zrejmý súhlas s ich použitím na príslušný účel.

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov používateľa webových stránok, fyzickej osoby, ktorý vyplní Formulár žiadosti (ďalej len „používateľ“), je poskytovaná na základe zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“). Používateľ vyplnením Formulára žiadosti a jeho odoslaním súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, email, prípadne telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) Spoločnosťou a materskou spoločnosťou EBS SPOLKA AKCYJNA, so sídlom: ul. Postepu 21, 02-676 Varšava, Poľská republika (ďalej spoločne len „správca“). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Spracovaním osobných údajov používateľa môže správca poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov správcom, a to na účely, na ktoré boli poskytnuté – voľba vo Formulári žiadosti (t. j. napr. na zaslanie odpovede na otázku používateľa, poskytnutie požadovaných informácií atď.), ďalej na účely analýzy, obchodných transakcií a štatistické účely a v prípade, že používateľ označil príslušnú kolónku vo Formulári žiadosti aj na účely zasielania informácií a obchodných oznamov správcom.
Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri vyplňovaní Formulára žiadosti) uvádzať správne a pravdivo.
Správca uisťuje používateľa, že všetky osobné údaje, ktoré používatelia oznámia on-line, sú určené výhradne na potreby správcu a právnických osôb náležiacich ku skupine EBS, s. a., so sídlom v krajinách, do ktorých odovzdávanie osobných údajov nepodlieha povoľovacej právomoci Úradu na ochranu osobných údajov, a správca ich použije iba na účely, na ktoré boli poskytnuté.
Osobné údaje používateľov nebudú oznámené tretím osobám, s výnimkou tretích osôb spravujúcich doménu týchto webových stránok alebo tých, ktoré zasahujú do ich obsahu a riadenia, a ďalej zmluvných partnerov správcu a nezávislých distribútorov, ak používateľ nedal možnosť súhlasu s odovzdávaním jeho osobných údajov akýmkoľvek tretím stranám.
Osobné údaje používateľov sú spracovávané na neurčitý čas. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Používatelia môžu súhlas so spracovaním ich osobných údajov vo vzťahu k správcovi odvolať písomným oznámením doručeným na elektronickú adresu: info@5asec.cz, prípadne zaslaným na adresu sídla správcu.
Správca sa zaväzuje na vykonanie všetkých potrebných rozumných opatrení s cieľom ochrany osobných údajov používateľov.
Správca týmto používateľa informuje o ich práve prístupu k osobným údajom, práve na opravu osobných údajov, ako aj o ďalších právach stanovených v ustanovení § 28 ZOOÚ. Najmä v prípade, keď by sa používateľ domnieval, že správca alebo spracovateľ robí spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života používateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Môže ísť najmä o blokovanie, urobenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť používateľa podľa predchádzajúcej vety uznaná ako oprávnená, správca alebo spracovateľ odstráni bez meškania chybný stav, a to najneskôr do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti používateľa. Ak správca alebo spracovateľ žiadosti nevyhovie, má používateľ právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie používateľa obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak používateľ požiada o informáciu o spracovanie svojich osobných údajov, je mu správca povinný túto informáciu odovzdať, správca má však právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Zasielanie obchodných oznamov elektronickou poštou môžu používatelia, ktorí označili okienko súhlasu so zasielaním obchodných oznamov, odvolať oznámením zaslaným na elektronickú adresu: info@5asec.sk prípadne na adresu sídla správcu.

Správca webových stránok

Správcom týchto webových stránok je spoločnosť DCI S.A., 1-3 route de Jussy, 1225 Chêne Bourg, reg. číslo CH 660-1985998-5. Prípadné otázky alebo upozornenia týkajúce sa obsahu alebo správy webových stránok je možné odoslať na e-mail: contact@5asec.com.

Poďakovanie

Tieto webové stránky boli vytvorené za pomoci nižšie uvedených osôb:

  • webdesign: NET DESIGN
  • obrázky a ilustrácie: SHUTTERSTOCK.com & THINKSTOCK.com
  • výber obsahu: DCI S.A.