Právne upozornenie

Zásady ochrany súkromia

Tieto zásady sa vzťahujú na praktické dodržiavanie práva na súkromie z hľadiska ochrany osobných údajov v súvislosti s týmito webovými stránkami prevádzkovanými spoločnosťou IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava, IČO: 46 318 771, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Nepreberáme však zodpovednosť za obsah a praktické uplatňovanie ochrany súkromia na iných webových stránkach, na ktoré na našich stránkach odkazujeme. Odkazy na iné stránky nie sú skryté.

Ochrana súkromia a osobných údajov klienta

Spoločnosť IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje svojich klientov a vystupuje voči nim ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "GDPR"). V nadväznosti na povinnosti prevádzkovateľa stanovené v nariadení GDPR Vám predkladáme tento dokument, v ktorom Vás informujeme o spracovaní osobných údajov.

Aký je účel spracovania Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou, a to predovšetkým na tieto účely:

a.       Spracovanie, ku ktorému nepotrebujeme Váš súhlas:

  • uzatvorenie zmluvy a plnenie povinností z nej vyplývajúcich;
  • splnenie právnych povinností uložených právnymi predpismi; a
  • zaistenie právom chránených záujmov Prevádzkovateľa (obrana nárokov na súdoch, riadne fungovanie webu, správa webového formulára "Formulár žiadosti" a spracovanie odpovedí a pod.).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na zmluvnej požiadavke, pričom neposkytnutie osobných údajov je prekážkou pre poskytnutie služby a pre ďalšie pokračovanie v plnení zmluvy.  

b.       Spracovanie, ktoré vykonávame len s Vašim súhlasom:

  • marketingové účely (účely spočívajúce v zasielaní posledných aktualizovaných noviniek, špeciálnych akcií, ponúk a propagačných materiálov).

Súhlas udelený pre marketingové účely je dobrovoľný a jeho neudelenie nie je prekážkou pre uzavretie zmluvy. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

(ďalej len „Účel spracovania“).

Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v uvedených prípadoch Váš výslovný súhlas, nevyhnutnosť spracovania pre plnenie povinností zo zmluvy, dodržanie právneho záväzku Prevádzkovateľa (uchovávanie účtovných dokladov a pod.) alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v ochrane jeho záujmov (najmä obrana nárokov na súdoch, analýza poskytnutých služieb , správa Formuláre žiadostí) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a), b) a c) a f) GDPR.

Komu sú údaje ďalej odovzdávané?

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvame a uchovávame v rámci skupiny EBS S.à. v miere nevyhnutnej na účel na ktorý boli poskytnuté sú osobné údaje poskytované aj poskytovateľom účtovných a IT služieb, pričom k takémuto poskytovanie dochádza výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje sú spracovávané maximálne po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie Účelu spracovania, tj. Vždy minimálne po dobu trvania uzavretej zmluvy, platnosti súhlasu a ďalej potom po dobu, po ktorú je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Aké práva v rámci ochrany osobných údajov máte?

Ako dotknutá osoba máte zaistené všetky práva podľa GDPR, a to najmä:

a.       právo na informácie o spracovaní svojich osobných údajov;

b.       právo prístupu k svojim osobným údajom;

c.        právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;

d.       právo namietať spracovanie svojich osobných údajov;

e.       právo na získanie svojich osobných údajov (na ich prenositeľnosť); a

f.         právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Ako môžem kontaktovať prevádzkovateľa?

V súvislosti s ochranou osobných údajov a uplatnením Vašich práv vrátane odvolania súhlasu, môžete Prevádzkovateľa kontaktovať prostredníctvom listu zaslaného na adresu sídla Prevádzkovateľa, na e-mailovú adresu: info@5asec.cz alebo môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na tel .: +420 277 000 234.

Správca webových stránok

Správcom týchto webových stránok je spoločnosť DCI S.A., 1-3 route de Jussy, 1225 Chene Bourg, reg. Číslo CH 660-1985998-5. Prípadné otázky alebo upozornenie na týkajúce sa obsahu alebo správy webových stránok je možné odoslať na e-mail: contact@5asec.com.

Poďakovanie

Tieto webové stránky boli vytvorené za pomoci nižšie uvedených osôb:

  • webdesign: Agence Gardeners
  • obrázky a ilustrácie: SHUTTERSTOCK.com & THINKSTOCK.com
  • výber obsahu: DCI S.A.